این انگل  فراوان ترین نوع انگل از دسته ی هتروفیده را تشکیل میدهد. این انگل جزو ترماتودهای روده ای میباشد.  محل زندگی معمولاً ژژونوم و گاهی دوازدهه می باشد.آلودگی انسان به واسطه خوردن ماهی آلوده به متاسرکر ایجاد میشود. آلودگی انسان از خاور دور، ناحیه ای از روسیه، هندوستان، شمال سیبری و کشورهای بالکان و اسپانیا و پرتقال گزارش شده است.

مورفولوژی:

از نظر شکل خارجی و محل زیست خیلی شبیه نوع هتروفیس است، کمی بزرگتر از هتروفیس است.  متاگونیموس کرمی است بسیار کوچک به اندازه 1.5×0.6 میلی متر و وجه تشخیص این کرم انحراف بادکش شکمی از خط وسط به طرف راست است. در ضمن حفره تناسلی فاقد بادکش مستقل بوده و عضلات آن با عضلات بادکش بطنی ادامه می یابد.یک عدد تخمدان کروی دارد. دارای دو عدد بیضه تخم مرغی شکل به طور مایل در کنار یکدیگر و در پایین تخمدان است. غدد ویتلوژن بادبزنی شکل است.

تخم

*تخم خیلی شبیه تخم هتروفیس است.

* اندازه تخم این انگل 28-26 میکرون است.

* در قسمت قدامی دارای دریچه و در قسمت خلفی دارای برجستگی میباشد.

* تخم هنگام دفع دارای جنین میباشد.

سیر تکاملی

حلزون میزبان واسط از انواع Semisulcospira  و Thiara granifera است که میراسیدیوم را بلعیده و میراسیدیوم پس از گذشتن از مراحل اسپروسیست و ردی تبدیل به سرکر میشود که دارای لکه هایی به شکل چشم در دو طرف قسمت سر است. سرکر وارد بدن ماهی شده و در زیر پوست به صورت کیست درمی آید و انسان با خوردن این کیست متاسرکر را وارد بدن خود میکند.

بیماریزایی

بیماریزایی این انگل مشابه هتروفیس است، وجود کرم در جدار مخاط دوازدهه سبب تحریک مخاط و ازدیاد ترشح و نیز ایجاد زخم در روده میشود. در نتیجه،علائم بیماری در عفونت های شدید به صورت اسهال بلغمی و قولنج های روده ای تظاهر میکند. در بعضی مواقع، عوارض شدید بیماری بر اثر نفوذ کرم به داخل مخاط و خروج تخم از جدار روده و ورود به عروق لنفاوی و محوطه ی صفاق ایجاد میشود. در این مواقع ممکن است تخم و حتی کرم بالغ به لنف و قلب و مغز وارد شده و در آنجا تغییرات نسجی و در نتیجه علائم قلبی یا عصبی شدید ایجاد کند.

تشخیص:

تشخیص با مشاهده تخم کرم داده میشود ولی باید دقت نمود تا تخم ها با تخم هتروفیس و کلونورکیس اشتباه گرفته نشوند.

اپیدمیولوژی:

انسان و حیوان و مرغ ماهی خوار میزبان نهایی اصلی کرم هستند. آلودگی آب با مدفوع حیوانات میزبان نهایی سبب آلودگی حلزون و سپس ماهی ها و انتشار بیماری میشود. آلودگی انسان به این انگل از ایران گزارش نشده است.

 درمان:

داروی پرازیکوآنتل با دوز 25 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن تجویز میشود.

+ نوشته شده در  شنبه ششم خرداد ۱۳۹۱ساعت 11:54  توسط دکتر زهرا اسلامی راد(دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی)  |